fb300

Tartalomjegyzék

  1. Szervezet és működése

3.1. Az egyesület szervezeti felépítése: - közgyűlés

- elnökség

3.2. Az egyesület vezető tisztségviselői: - elnök

- elnökségi tagok, alelnök, titkár

A tagság

4.1. Tag lehet, minden természetes személy, aki az egyesület alapszabályát elfogadja és a tagdíjat megfizeti és a belépési szándékát nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja.

4.2. A tagfelvétel: tagjelöltet az elnökség egy tagja és egy másik tag ajánlása alapján az elnökség döntése alapján lehet felvenni a tagok sorába.

4.3. A tagság nyilvántartása: Az egyesület tagjait az elnökség tartja nyilván. A nyilvántartás mellékleteként meg kell őrizni az eredeti, aláírt belépési nyilatkozatot.

4.4. A tag jogai:

- javaslattal, észrevétellel, kéréssel fordulhat az egyesület szerveihez,

  • az egyesületnél tisztséget tölthet be,

  • az egyesület tevékenységében részt venni

  • részt vehet az egyesület közgyűlésén, ott a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalhat és szavazati joggal rendelkezik,

  • a tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait akkor gyakorolhatja képviselőn keresztül, ha azt az alapszabály lehetővé teszi. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

- betekinthet az egyesület valamennyi iratába

4.5. A tagok kötelességei:

- az egyesület munkájában részt vállalni, a döntések, határozatok végrehajtását elősegíteni,

- a tagdíjat megfizetni,

- Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

4.6. A tagsági díj:

4.6.1. A tagdíj éves összegét, befizetésének rendjét, módját és határidejét a közgyűlés állapítja meg.

A közgyűlés döntése alapján a tagdíj éves összege 2014. január 1 – től kezdődően 10.000 Ft, amelyet átutalással, vagy személyes pénztári befizetéssel kell minden év utolsó napjáig teljesíteni.

4.6.2. A tagsági jogviszony bármely ok miatti megszűnése esetén a tagsági díj, nem követelhető vissza. Tagdíjfizetés elengedéséről az elnökség jogosult – kivételes esetben – határozni.

4.7. A tagsági viszony megszűnése:

4.7.1. A tag bármikor kiléphet, ha az egyesület munkájában nem kíván tovább részt venni. A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

4.7.2. A tagsági viszony felmondása:

Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja. Az egyesület az elnökség határozatával felmondja a tagságát annak a tagnak, aki 6 havi tagdíjhátralékba kerül, és fizetési kötelezettségének az erre vonatkozó írásbeli felhívást követő harminc nap alatt nem tesz eleget.

Az elnökség a határozatát köteles írásba foglalni. A tagság megszűnésének időpontja ez esetben a jogerős – és az érdekeltnek bizonyíthatóan kézbesített – határozat keltének napja.

4.7.3. Kizárás:

A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta.

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.

4.7.4. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával.

1% - Segítsen!

Szépítse Ön is Fót városát! Segítsen adója 1%-ával: Csak ki kell töltenie az alábbi nyilatkozatot, melyet letölthet honlapunkról:

NYILATKOZAT LETÖLTÉSE

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
email: info@varosszepitok.hu 

vsz400

fb300

kituntetes2015c

Facebook

fb300