fb300

Tartalomjegyzék

 1. Az egyesület szervezete

5.1. A közgyűlés: Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés.

5.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály módosítása,

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,

d) az éves költségvetés elfogadása,

e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének elfogadása,

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll,

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása,

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása

k) a végelszámoló kijelölése,

l) a tagdíj mértékének megállapítása, továbbá befizetési rendjének meghatározása,

m) döntés a kizárás ügyében,

5.3. A közgyűlést, mint döntéshozó szerv üléseit az elnökség készíti elő és hívja össze legalább évente egy alkalommal. A közgyűlés helyét és idejét, valamint javasolt napirendjét az elnökség a közgyűlés előtt legalább tizennégy nappal írásban, vagy e- mail-ben, hívja össze.

A közgyűlést az egyesület székhelyére kell összehívni az ülést megelőzően legalább 7 nappal korábban, meghívó kézbesítésével. Az összehívott közgyűlésen a határozatképesség megállapítása után meg kell választani a közgyűlés tisztségviselőit (levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két hitelesítőt) az alapszabálynak a szavazásra vonatkozó szabályai szerint. A közgyűlésen a határozatképesség megállapítása, a közgyűlés tisztségviselőinek a megválasztása után először az alapszabály módosítása esetén annak elfogadásáról, majd – tisztújítás esetén - az egyesület tisztségviselőinek a megválasztásáról kell dönteni; ezt követően kerülhet sor az egyéb – meghívóban szereplő kérdésekben történő – határozathozatalra. A megszavazott határozatokat a közgyűlésen a szavazás szabályai szerint ki kell hirdetni.

  1. A meghívónak tartalmaznia kell a jogi személy nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét, olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

A döntéshozó szerv a döntéseit ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül hozza.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

5.5. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A tagok a határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozzák meg.

5.6. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés nem határozatképes, azt tíz napon belül ismételten össze kell hívni.

Az ismételten összehívott közgyűlés – tekintet nélkül a megjelentek számára – az eredeti napirendben szereplő ügyekben határozatképes, amennyiben erre az eredeti meghívóban felhívtak a tagság figyelmét.

A közgyűlésen az egyesület valamennyi tagját 1-1 szavazat illeti meg.

5.7. Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy,

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

5.8. A közgyűlés általában nyílt szavazással hoz határozatot, de minden esetben titkos szavazással dönt a személyi kérdésekben (választás, visszahívás, megbízás).

Titkos szavazást kell elrendelni bármely más döntés meghozatalánál is, ha a közgyűlése résztvevő tagok többsége úgy kívánja.

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Az egyesület céljainak módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

5.9. A szavazás eredményének értékelésekor azt a javaslatot kell elfogadottnak tekinteni, amelyik a jelen lévő tagok felének és további egy tag szavazatát kapja. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A közgyűlés nyilvános.

5.10. A közgyűlésről írásos jegyzőkönyv vezetése kötelező, amely tartalmazza:

 • a közgyűlés időpontját,

 • a résztvevő tagok névsorát /jelenléti ív/,

 • a határozatképesség kimondását,

 • a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért személy nevét,

 • a hozzászólások tömör leírását,

 • a meghozott határozatok szó szerinti szövegét, a határozatok kihirdetésének módját,

 • a döntés hatályára vonatkozó rendelkezéseket,

 • a döntést támogatók és azt ellenzők számarányának és ha lehet nevének rögzítését

5.11. A Közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója :

 1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

 2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, (illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.)

5.12. A közgyűlésen és az elnökség ülésein a határozat meghozatalakor nem szavazhat az:

 1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

 2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,

 3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,

 4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója,

 5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,

 6. vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

5.13. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője (elnökségének, illetve – létrehozása esetén – felügyelő bizottságának tagja) az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig -,

 1. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó – és vámhatóságnál nyilvántartott adó – és vámtartozását nem egyenlítette ki,

 2. amellyel az állami adó – és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

 3. amellyel szemben az állami adó – és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,

 4. amelynek adószámát az állami adó – és vámhatóság azt adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

 5. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

5.14. Az egyesület gazdálkodására vonatkozó különös szabályok:

A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásba nem részesítheti.

A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását – a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint – pályázathoz kötheti. Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

A közhasznú szervezet gazdasági – vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

A befektetési tevékenységet végző közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a döntéshozó szerv – ha ilyen létrehoztak – a felügyelő szerv véleményének kikérését követően fogad el.

A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.

A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.

Az egyesület a működéséhez szükséges anyagi eszközöket a következő bevételekből fedezi:

- tagdíjak,

- adományok, juttatások, támogatások,

 • rendezvények bevételei,

5.15. A beszámolási szabályok

A civil szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegforduló nappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.

A civil szervezet esetében az üzleti év azonos a naptári évvel.

A beszámoló formáját a civil szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági – vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg.

A civil szervezet beszámolója tartalmazza:

a.) a mérleget (egyszerűsített mérleget)

b.) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),

c.) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.

A civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.

Egyebekben az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet tartalmára, elkészítésének módjára, letétbe helyezésére és közzétételére a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Civil tv. 30. § (1) - (4), illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXXI. tv. rendelkezései az irányadóak.

Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is.

5.16. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést az egyesület munkanapokon, munkaidőben bárki számára lehetővé teszi.

5.17. A közgyűlés és az elnökség döntéseit az érintettekkel körlevélben kell tudomásra hozni, kivéve az éves beszámoló jóváhagyását, amelyet az egyesület honlapján közzé is kell tenni.

A közgyűlés és az elnökség döntéseiről olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a döntések tartalma, ideje, hatálya, a mellette és ellene szavazók számaránya, illetve – ha lehetséges – a személye megállapítható.

 

1% - Segítsen!

Szépítse Ön is Fót városát! Segítsen adója 1%-ával: Csak ki kell töltenie az alábbi nyilatkozatot, melyet letölthet honlapunkról:

NYILATKOZAT LETÖLTÉSE

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
email: info@varosszepitok.hu 

vsz400

fb300

kituntetes2015c

Facebook

fb300