fb300

Tartalomjegyzék

6. Az elnökség.

Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai. Az elnökség tagjai az egyesület vezető tisztségviselői

  1. Az elnökség 3 tagból áll, tagjait a közgyűlés öt évre választja. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.

Az egyesület jelenlegi vezető tisztségviselői:

Elnök: Bánhalmi Gábor (2151 Fót, Tessedik S. u. 13/c.)

Alelnök: Leták Lajos (2151 Fót, Mély u. 2. Pf.25.

Gazdasági titkár: Balogh János (2151. Fót, Ady Endre u. 26.)

  1. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze szükség szerint, de legalább negyedévenként, a napirend előzetes közlésével. A meghívónak tartalmaznia kell a jogi személynevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét, olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Ha az elnökség ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. Az elnökség ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

Az elnökség összehívása akkor is kötelező, ha azt az elnökség tagjai közül ketten – az indok megjelölésével – írásban kezdeményezik.

6.4. Az elnökség ülése nyilvános. Az elnökség ülése határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A tagok a határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozzák meg.

6.5. Titkos szavazással kell dönteni, ha az alapszabály úgy rendeli, továbbá ha az ülésen résztvevő elnökségi tagok közül legalább két fő úgy kívánja. Az ülésről emlékeztetőt kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a tárgyalt témákat és az azokkal kapcsolatos döntéseket. Az emlékeztetőben a kisebbségi véleményeket is rögzíteni kell.

Az elnökségi ülések döntéseit a határozatok könyvébe is be kell vezetni.

6.6. Az elnökség feladatkörébe tartozik:

 1. az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala,

 2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,

 3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése

 4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,

 5. az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,

 6. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése

 7. az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározására,

 8. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,

 9. a tagság nyilvántartása,

 10. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak megőrzése,

 11. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,

 12. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele, és

 13. az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntéseket.

6.7. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

6.8. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Nem lehet vezető tisztségviselő, akit a közügyektől eltiltottak.

7. Az egyesület elnöke

7.1. Az egyesület és az elnökség élén annak tevékenységét reprezentáló elnök áll, akit a közgyűlés három éves időtartamra választ.

7.2. Az elnök feladatai:

- képviseli az egyesületet, illetve az elnökséget, önálló aláírással rendelkezik az egyesület bankszámlája felett,

- a közgyűlés és az elnökség üléseit vezeti,

- az elnökségi ülések között gondoskodik az egyesület ügyeinek folyamatos viteléről,

- gondoskodik a közgyűlési és az elnökségi határozatok közzétételéről és végrehajtásáról,

- biztosítja az egyesület költségvetésében előirányzott összegek rendeltetésszerű, gazdaságos és jogszabályoknak megfelelő felhasználását,

- tevékenységéről és a határozatok végrehajtásáról beszámol a közgyűlésnek és tájékoztatja az elnökséget,

- feladatait delegálhatja elnökségi tagokra,

- munkáltató jogokat gyakorol az egyesület alkalmazottai felett.

8.1. Amennyiben az egyesület éves bevétele az 50.000.000 (azaz Ötvenmillió) Ft-ot meghaladja, úgy Felügyelő Bizottság létesítése akkor is kötelező, ha erre az egyesület más jogszabálynál fogva nem volna köteles.

9. Felelősségi szabályok

9.1. Az egyesület kötelezettségeiért saját vagyonával köteles helytállni, az egyesület tagjai és alapítója az egyesület tartozásaiért nem felelnek.

Ha az egyesület tagja vagy alapítója korlátolt felelősségével visszaélt, és emiatt az egyesület jogutód nélküli megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért a tag vagy az alapító korlátlanul köteles helytállni.

Az elnökség tagjai az ügyvezetési tevékenységük során az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az egyesülettel szemben.

10. Az egyesület megszűnése

10.1. Jogutódlással történő megszűnés

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

10.2. A jogutód nélküli megszűnés okai

Az egyesület jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg, vagy

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

10.3. Rendelkezés a fennmaradó vagyonról

10.3.1. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

10.3.2. A fennmaradó vagyont sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

10.4. A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén

10.4.1. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kell adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.

10.4.2. Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

11. Egyéb előírások

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Alaptörvény, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXXI. tv. Rendelkezései az irányadóak.

A közhasznú jogállást a Fővárosi Törvényszék állapítja meg és jegyzi be a nyilvántartásba.

Budapest, 2014. szeptember 9.

1% - Segítsen!

Szépítse Ön is Fót városát! Segítsen adója 1%-ával: Csak ki kell töltenie az alábbi nyilatkozatot, melyet letölthet honlapunkról:

NYILATKOZAT LETÖLTÉSE

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
email: info@varosszepitok.hu 

vsz400

fb300

kituntetes2015c

Facebook

fb300